ประชุมพระสังฆาธิการ

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

เมื่อเวลา 08.30 น. ของวันที่ 27 เมษายน ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง พระธรรมโพธิมงคล  เจ้าคณะภาค 14   เป็นประธานในการประชุมคณะสงฆ์ภาค 14 ซึ่งประกอบด้วยพระสังฆาธิการและพระเลขานุการ จังหวัดสุพรรณบุรี  นครปฐม  กาญจนบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร  โดยมี พระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  คณะสงฆ์  และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้  การประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 ในครั้งนี้ นับเป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่จะร่วมมือมือกันกำหนดแนวทางการพัฒนากิจการงานคณะสงฆ์และการพระพุทธศาสนาทั้งใน ภาค 14 และในระดับชาติ  ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

โดยนายธีรพัฒน์  คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ได้กล่าวว่า  จังหวัดสมุทรสาคร มีวัดจำนวน 110 วัด สังกัดนิกาย จำนวน 98 วัด สังกัดธรรมยุตนิการ จำนวน 11 วัด และสังกัด อนัมนิกาย จำนวน 1 วัด  โดยมีพระเดชพระคุณ  พระเทพสาครมุนี เป็นเจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  ปกครองพระภิกษุสามเณรในจังหวัด เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในส่วนของงานราชการ นั้น พระเดชพระคุณพระเทพสาครมุนี พร้อมด้วยคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรสาคร เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาร่วมกับภาคราชการให้งานต่างๆ บรรลุผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง นอกจากนี้ การส่งเสริมและพัฒนาให้วัดมีความสะอาดร่มรื่น เงียบสงบ ก็มีส่วนสำคัญต่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และเผยแพร่พระพุทธศาสนา  หากทุกวัดมีการเข้มงวดกวดขันพระภิกษุสามเณรในปกครองให้ยึดมั่นในพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมืองไม่ให้มีเรื่องเสื่อมเสียเกิดขึ้น ย่อมเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เพื่อจะได้ศึกษาธรรมะและนำหลักธรรมไปเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ให้บ้านเมืองย่อมสงบร่มเย็น มีความสามัคคีปรองดองเป็นหนึ่งเดียวกัน ต่อไป

 

tp-ประชุมพระ2 tp-ประชุมพระ3 tp-ประชุมพระ4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว