ประชุมจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง พระเทพสาครมุณี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร องค์กรทางพระพุทธศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และพุทธศาสนิกชนจังหวัดสมุทรสาครประชุมหารือการจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

โดยจังหวัดสมุทรสาครกำหนดให้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาขึ้นทุกปี โดยยึดหลักคุณธรรม 3 ประการ ได้แก่ ละเว้นความชั่วทุกอย่าง มุ่งทำแต่ความดี และทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว พร้อมทั้งได้เข้าร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ รวมถึงสามารถเรียนรู้ และนำหลักธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนา และเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกครบองค์ 3 นั่นคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

ในการนี้จังหวัดสมุทรสาครจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสมุทรสาครและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2561 เพื่อสืบสานวิถีไทยตามแนวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป โดยในวันที่ 26 กรกฎาคม เวลา 7.20 น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนั้นแล้วยังมีการแห่เทียนเพื่อนำไปถวายวัดต่างๆ รวมทั้งยังมีกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ เช่นการเทศนา  บรรยายธรรมและการเวียนเทียน

 

footer_master footer_master footer_master

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว