ประกวดสวดมนต์

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

เมื่อเช้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะและบรรยายธรรมระดับจังหวัดขึ้นที่วัดเจษฎารามพระอารามหลวง โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมจะมีการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม ที่จะมีขึ้น 2 วัน คือ 14-15 กุมภาพันธ์ โดยการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย มีสถานศึกษาทุกสังกัดของจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประกวด รวมทั้งสิ้น 50 ทีม  แบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับประถมศึกษาหญิงล้วน จำนวน 24 ทีม ระดับประถมศึกษาชายล้วน 4ทีม  ระดับมัธยมศึกษาหญิงล้วน 19 ทีม และระดับมัธยมศึกษาชายล้วน 3 ทีม และจัดประกวดบรรยายธรรม จำนวน 51 คน ร่วมผู้เข้าร่วมประกวด 401 คน สำหรับการจัดกิจกรรมนี้ ก็เพื่อให้เด็กได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ

 

 

footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว