ท่าจีนแปรอักษร

พี่เมธ แปลอักษร 4

นางธนาวดี กิตติสุขชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีนได้นำเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีนและอสม.ตำบลท่าจีน ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยในพิธีได้มีการกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย จากนั้นได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที และได้ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข ๙ ซึ่งสื่อความหมายว่าทุกคนเป็นพสกนิกรในสมัยรัชการที่  9

พี่เมธ แปลอักษร 1

ต่อมาได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยทางด้านนางธนาวดี กิตติสุขชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีน กล่าวว่าตนพร้อมคณะเจ้าหน้าที่และอสม. จะน้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส ที่ได้เคยพระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และตั้งใจมั่นในการปฏิบัติหน้าที่  เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติต่อไป../

สุเมธ/ภาพ/ข่าว