ตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ADS-WEB-NET POST WEB 390

ผู้ตรวจ1

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจติดตามการดำเนินตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ผู้ตรวจ2

สำหรับจังหวัดสมุทรสาคร มีสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าแล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงปัจจุบัน จำนวน 33,179 ตัว แบ่งเป็น สุนัข จำนวน 26,354 ตัว มีเจ้าของ 23,264 ตัว และไม่มีเจ้าของ 3,090 ตัว แมว จำนวน 6,825 ตัว มีเจ้าของ 5,972 ตัว และไม่มีเจ้าของ 853 ตัว มีมาตรการป้องกันและจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน ซึ่งมีแผนป้องกันโรคฯในทุกอำเภอ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขทุกระดับให้มีความรู้ในการวินิจฉัย ดูแล รักษาผู้สัมผัสโรคอย่างถูกต้องตามแนวเวชปฏิบัติ มีการป้องกัน ควบคุม ดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในแรงงานต่างด้าว ด้วยการสร้างความรู้ การทำความเข้าใจ การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าและทำหมันให้สุนัขแมวจรจัดในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ถึงลักษณะอาการของ สัตว์ที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีการป้องกันตัวผ่านรถแห่ วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี  สื่อมวลชน เสียงตามสาย การผลิตข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อ Social media การผลิต Infographic และการผลิตสื่อแผ่นพับจัดทำเป็นภาษาไทย อังกฤษ เมียนมา กัมพูชา เป็นต้น ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาคร ยังไม่พบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า

ผู้ตรวจ3

ผู้ตรวจ4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว