ดอยคำ…โครงการจากพระราชดำริของพ่อ

tp-ดอยคำ1

ร้านบ้านบนดอย เป็นอีกหนึ่งร้าน ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามโครงการดอยคำและโครงการหลวงอื่นๆ ซึ่งดอยคำ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เกิดจากพระราชดำริขององค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่อยากแก้ไขปัญหาความยากจนและแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น โดยโครงการส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 มีพระบรมราโชวาทให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดตั้งนิติบุคคลชื่อ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยรองรับผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวงและเกษตรกรในพื้นที่โดยรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้ชื่อตราผลิตภัณฑ์ ดอยคำ

จากการได้พูดคุยกับคุณกาญจนา เกิดไพบูลย์ เจ้าของร้านบ้านบนดอยบอกว่า ได้เริ่มเปิดร้านบ้านบนดอยมาตั้งแต่ปี 2550 เหตุผลนั้นเป็นเพราะว่า รักองค์ในหลวง รักในคำสอนของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แต่กว่าจะเปิดร้านได้ จะต้องมีขั้นตอนในการทำเรื่องหลายขั้นตอน ผู้อนุญาตจะต้องดูประวัติผู้ขอเปิดร้าน ดูว่าเรามีทุนพอไหม ดูว่าต้องกู้หนี้ยืมสินหรือเปล่า

คุณกาญจนาบอกว่า หากต้องเป็นหนี้สินเพื่อเปิดร้านก็อาจจะขอไม่ผ่าน เพราะหลักสำคัญก็คือ อยากให้ทุกคนอยู่อย่างพอเพียง ทำตามกำลังทรัพย์ของตน ซึ่งผลิตภัณฑ์ดอยคำทุกตัว คุณกาญจนาบอกว่า ไม่ใช่สินค้าที่ได้กำไรมากนัก แต่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ที่มีวัตถุประสงค์หลักตามกระแสพระราชดำริ การดำเนินกิจการจึงเน้นการตลาดเฉพาะผลิตภัณฑ์และผลผลิตที่ได้จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชนเผ่าที่อยู่อาศัยบนที่สูงเป็นอันดับแรก ซึ่งผลิตภัณฑ์ดอยคำทุกตัวก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

 

 

tp-ดอยคำ2 tp-ดอยคำ3

เอเซีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว