ฐานเทคโนโลยี อบรม บัญชี

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส  วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี  ได้เดินทางมาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพการบัญชีในหัวข้อ  “บัญชีที่ควรรู้ก่อนก้าวสู่ 4.0” โดยมี ดร. ภักดี ฐานปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรม      และมีนักศึกษาภาคสมทบ สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี เข้ารับการอบรม จำนวน 128 คน

สำหรับการอบรมครั้งนี้ในหัวข้อ “บัญชีที่ควรรู้ก่อนก้าวสู่ 4.0” ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบัญชี   อีกทั้งนำมาประยุกต์ใช้ในด้านการเรียน และการประกอบวิชาชีพสู่ยุคดิจิทัล เพื่อเป็นการแนะแนวประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสู่ภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านบัญชีสู่การก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0

 

สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี เป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มุ่งผลิตนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้เปิดทำการสอนในหลักสูตร (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทพาณิชยกรรม  สาขาบัญชี  สาขาการขาย และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตร (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีสาขาการตลาด สาขาการจัดการทั่วไป และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นอกจากนี้ยังมีสาขาใหม่ที่กำลังมาแรง อย่างเช่น หลักสูตรซ่อมบำรุงอากาศยาน ซึ่งเป็นอาชีพที่ทั่วโลกกำลังขาดแคลนแรงงานและเป็นอาชีพที่มีรายได้สูง, สาขาซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง , สาขาการท่องเที่ยว และสาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์

 

 

footer_master footer_master footer_master footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว