ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

AD WEB CCTV 14-6-60

ฉีดวัคซีนแก้

ศูนย์บริการสาธารณสุขเจษฎาราม  เทศบาลนครสมุทรสาคร  ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรสาคร  ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย  ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค  ได้แก่  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  ,  โรคหอบหืด โรคหัวใจ  ,  หลอดเลือดสมอง ,  โรคไตวาย  ,  โรคเบาหวาน   และโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด  หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป และเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี

ฉีดวัคซีน2

การออกหน่วยดังกล่าว ก็เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีนโยบายการจัดบริการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2560 เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคไข้หวัด ใหญ่ ลดโอกาสการกลายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดนก ซึ่งอาจทำให้เกิดการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ และลดอัตราการเกิดโรคจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน

AD WEB CCTV 14-6-60

โดยการออกหน่วยครั้งนี้ได้มีนายศักดิ์ชัย นิมิตปัญญา  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมด้วยสมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนงาน   เดินทางมาทักทายพูดคุยกับผู้มารับบริการฉีดวัคซีนด้วย  ส่วนการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนฟรี   ครั้งต่อไป จะมีขึ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขท่าฉลอม

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว