ฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

s - พ่นควัน-01

นางรัชดาพร ทรัพย์บาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีน นำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีนพร้อม อสม. หมู่ 4 ร่วมรณรงค์ฉีดพ่นควันกำจัดยุงลายและหยอดทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ บริเวณชุมชน ม.4 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

s - พ่นควัน-02

โดยทางด้านนางรัชดาพร ทรัพย์บาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีน กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อร่วมมือกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายบริเวณในชุมชน และเพื่อลดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านรวมทั้งเพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยได้มีการแจกทรายป้องกันยุงลาย และแผ่นพับให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก รวมทั้งฉีดพ่นควันกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในชุมชนอีกด้วย

s - พ่นควัน-03

s - พ่นควัน-04

สุเมธ /ภาพ/ข่าว