ฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทานโรงเรียนบ้านวังจรเข้

ADS-WEB-NET POST WEB 390

 

tp บ้านวัง1

 

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562โรงเรียนบ้านวังจรเข้ ได้จัดพิธีอัญเชิญและฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน โดยตั้งแต่เช้าได้มีการจัดรถขบวนแห่จากโรงเรียนมายังศาลากลาง และแห่ไปทางหน้าโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ก่อนที่จะกลับเข้าสู่โรงเรียน โดยในพิธีมีร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้วเป็นประธาน ซึ่งหลังจากที่ขบวนแห่ถึงโรงเรียน ทางนางสาวภิญญาพัชญ์ เกตุคชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจรเข้ ในนามประธานคณะกรรมการจัดพิธีได้อัญเชิญรางวัลพระราชทานมาเพื่อส่งมอบให้ ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล เป็นผู้อัญเชิญขึ้นไปวางหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นประธานในพิธีได้เปิดกรวยสักการะ กล่าวอาเศียรวาท ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และอ่านพระราโชวาท สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสร็จแล้วจึงร่วมกันแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับพระราชทานมาในครั้งนี้

โรงเรียนบนวังจรเข้ ได้เข้ารับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ให้เข้าร่วมการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ซึ่งได้มีการประเมินเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ในกลุ่มจังหวัดที่1 ประกอบไปด้วย จังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร จากนั้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ได้มีประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการเรื่องรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลนี้จากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต การจัดพิธีอัญเชิญและฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ถือเป็นพิธีการที่สำคัญยิ่งของโรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในสถาบันอันมีเกียรติแห่งนี้ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีระเบียบวินัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์พร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคมต่อไป

 

 

tp บ้านวัง2 tp บ้านวัง3 tp บ้านวัง4 tp บ้านวัง5 tp บ้านวัง6 tp บ้านวัง7

 

เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว