จัดระเบียบสายสื่อสาร

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-ไฟฟ้า1 tp-ไฟฟ้า2

เมื่อเวลา10.00 น. วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามแผนปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคกลาง นายคณิต สุมโนธรรม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเปิด

การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามแผนปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ส่วนราชการในจังหวัดทั้ง74จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารตามแผนปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหาสายและอุปกรณ์สื่อสารที่มีอยู่บนเสาไฟฟ้า โดยได้กำหนดให้วันที่ 1ธันวาคม 2560 เป็นวัน Kick off พร้อมกันทั้ง 74 จังหวัด เป็นการแก้ไขปัญหาความไม่เรียบร้อยของสายและอุปกรณ์สื่อสาร ที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาไปได้ในระดับหนึ่งซึ่งยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร ฉะนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ในส่วนของการรื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารทั้งส่วนที่ไม่ได้ใช้งานและส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ขอให้ทุกส่วนราชการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ในส่วนของการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้จะออกปฏิบัติการตามเส้นทางจากท่าเรือท่าฉลอม ถึง หมู่บ้านฟ้าใสวิลล่า

 

 

tp-ไฟฟ้า3 tp-ไฟฟ้า4

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว