จังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่วัดศรีบูรณาวาส (วัดโคก) ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร นายประภัสสรณ์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 มีนางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พระครูสาครจริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศรีบูรณาวาส พร้อมด้วยหัวน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ

นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลโคกขาม  มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนผู้ด้อยโอกาส จำนวน 100 ชุด รวมถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 30 ราย มอบรถเข็นแก่คนพิการ  จำนวน 3 คัน และสำนักงานพัฒนาชุมชาจังหวัดสมุทรสาคร มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จากทุกภาคส่วนในลักษณะของประชารัฐตามแนวนโยบายของรัฐบาล สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ได้จัดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามครั้งนี้ ยังมีหน่วยงานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และองค์กร ภาคเอกชน มาร่วมออกบูธจัดงาน รวมทั้งสิ้นกว่า 50 หน่วยงาน

                                                     

footer_master footer_master footer_master footer_master

 เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว