งานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

เมื่อเวลา 9.00 น. ของวันที่ 13 มิถุนายน 2561 . ที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเอกชัย  ตำบลมหาชัย  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561 โดยมีนางวราลักษณ์  กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะครู นักเรียนโรงเรียนเอกชัย  โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ  โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี  โรงเรียนวัดอ้อมน้อย  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์  โรงเรียนวัดนางสาว  โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ และโรงเรียนวัดท่าเสา เข้าร่วมงาน

footer_master

นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวถึงความสำคัญของวันนี้ ว่าได้เกิดจากการที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตามรอยพระยุคลบาท โดยทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นางเสงี่ยม มาหมื่นไวย)  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีพระราชดำริ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2537 ณ ศาลาดุสิดาลัย “..ถ้าเราให้ความรู้ต่างๆ ตั้งแต่ยังเยาว์จัดเป็นระบบ ก็จะทำให้โตขึ้น มีความเคยชินต่อระบบไป ทั้งในช่วงแรกยังไม่ทำโครงการมาเป็นระบบ แต่ว่าจากที่เห็นแนวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงทำ เช่น เรื่องการสหกรณ์ ที่มีแนวว่าถ้าทำงานอยู่คนเดียว ฝ่ายเดียว ก็จะไม่สามารถที่จะมีทุน มีแรงงาน มีความสามารถ ความรู้ ความคิด ที่จะทำงานใหญ่ได้ ก็มีการรวมกลุ่มกัน ก็จะเป็นของดี..”  โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้นำแนวพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมาปรับใช้  เพื่อดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนนำไปขยายผลการดำเนินการในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศพร้อมกำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์นักเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงริเริ่มโครงการดังกล่าว ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมมือกันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดงาน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนและเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน

footer_master

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การโชว์ผลงานและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์โรงเรียนต่างๆ  เช่น สหกรณ์นักเรียนโรงเรียนวัดอ้อมน้อยนำผลิตภัณฑ์สบู่กาแฟโบราณ  น้ำยาล้างจานมะขามเปียก สเปรย์กันยุง มาโชว์และจำหน่าย สหกรณ์นักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อนำผลิตภัณฑ์เกลือสปา  ตะกร้าสาน มูลไส้เดือนแท้100% มาโชว์และจำหน่าย โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ นำมะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิ่ม มาโชว์และจำหน่าย เป็นต้น ซึ่งสหกรณ์นักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ได้นำหลักการสหกรณ์ 7 ข้อมาเป็นแนวปฏิบัติ ได้แก่ หลักการสมัครใจ ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม การปกครองตนเอกอย่างอิสระ การศึกษา การร่วมมือกัน และการเอื้ออาทรต่อกัน สำหรับ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์คือเป็นเจ้าของสหกรณ์  ได้รับเงินปันผลจากหุ้นที่ซื้อไว้และได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากยอดสะสมการซื้อสินค้า

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว