ความรู้ ‘น้ำดื่ม’

AD WEB NET 2

 

tp-น้ำดื่ม1

การประชุมมาตรฐานสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท ได้จัดขึ้นภัตตาคารนิวรสทิพย์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้ประกอบการน้ำดื่มเข้าร่วม 180 ราย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากในปีงบประมาณ 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการตรวจสถานที่ผลิตน้ำบริโภคจำนวน 115 แห่ง พบตกมาตรฐานGMPจำนวน 36 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.30 และได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคจากสถานที่ผลิตน้ำบริโภคจำนวน 96 ตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

tp-น้ำดื่ม2

ผลวิเคราะห์ พบว่า ตกมาตรฐาน 11 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 11.46 ดังนั้น เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคน้ำ ทางสำนักงานสาธารณสุขจึงได้จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตน้ำบริโภคให้ได้มาตรฐานGMP

tp-น้ำดื่ม3

                                                                                      เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว