กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

s-ประชาธิปไตย-01

ที่ห้องประชุมภัตตาคารนิวรสทิพย์ นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย โดยมีนายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ ผู้ช่วยและสารวัตรกำนันในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครเข้าร่วมจำนวนมาก

s-ประชาธิปไตย-02

โดยทางด้านนายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองถือเป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นการเลือกตั้งจึงเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคนที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์  ต้องไปทำหน้าที่เลือกตัวแทนของตนเองเข้าไปบริหารประเทศ ประชาชนทุกคนจึงต้องมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและทำให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรู้จักหน้าที่และปกป้องสิทธิของตนเองสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และต่อต้านการทุจริตมิให้เกิดขึ้นในสังคม ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านความมั่นคงอันเกิดขึ้นจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

s-ประชาธิปไตย-03

s-ประชาธิปไตย-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว