กองทุนหมู่บ้าน

AD WEB NET 20-5-60

 

tp-กองทุน1

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมภัตตาคารนิวรสทิพย์  โดยมีผู้ดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านจาก 3 อำเภอ เข้าร่วมปรึกษาหารือ  ซึ่งในสมุทรสาครนั้นมีกองทุนหมู่บ้านอยู่ 345 กองทุน และเป็นกองทุนที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ 107 กองทุน โดยการประเมินนั้น จะแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ เตรียมความพร้อมก่อนประเมิน ด้วยการทำตัวชี้วัดต่างๆ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินต่างๆเพื่อนำมาขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน

tp-กองทุน2

ขั้นที่ 2 คือการปฏิบัติการ ซึ่งแต่ละกองทุนจะต้องทำแผนการประเมิน เสนอผ่านศูนย์ระดับจังหวัดพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมรับทีมประเมิน เมื่อเก็บข้อมูลการประเมินแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นที่ 3 คือการประมวลผลและวิเคราะห์ ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่จะดำเนินการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อจัดกลุ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและรายงานผลให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ทราบผล

จากนั้นจึงเป็นขั้นตอนที่ 4 คือการเสนอรายงานผลการประเมิน โดยทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จะเสนอผลงานต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพื่อประกาศผลออกมา

 tp-กองทุน3

 เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว