ตรวจอาหารทะเลในตลาด

  การลงตรวจอาหารทะเลในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ 4 ตลาด ด้วยกัน ได้แก่ ตลาดมหาชัย ตลาด แม่พ่วง ตลาดมหาชัยเมืองใหม่ และตลาดทะเลไทย โดยความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม โรงพยาบาล สมุทรสาคร และเทศบาลนครสมุทรสาคร

Read more
Page 1 of 11