MOU ยกระดับทางการศึกษา

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

tp-MOU1

การประชุมเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งโครงการนี้ทางรัฐบาลได้กำหนดนโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเชิงบูรณาการ โดยให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบตามสมรรถนะให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในโรงเรียนขนาดเล็ก เน้นการสร้างความเข้มแข็งของสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนในบริบทที่หลากหลาย ในครั้งนี้ผู้ที่เป็นตัวแทนในการบันทึกข้อตกลงได้แก่ นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ,ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

สำหรับวัตถุประสงค์นั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพในด้านการสอนการอ่าน เขียน ด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมถึงการบริหารเวลาในเรื่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ได้อย่างดี ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กนั้นเพิ่มขึ้นด้วย

tp-MOU2 tp-MOU3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว