Big Cleaning Day Kick off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”ร่วมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคชิคุนกุนยา

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

footer_master

ที่โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและรักษาฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 กิจกรรม Big Cleaning Day Kick off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”ร่วมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคชิคุนกุนยา โดยมี อสม. นักเรียน และประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร เข้าร่วม ซึ่งภายในพิธีเปิดนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ร่วมสาธิตการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง มีทั้งถังใส่ขยะรีไซเคิล ถังใส่ขยะทั่วไป และถังใส่ขยะอันตราย เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากต้นทาง

footer_master

นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น เนื่องจากชุมชนเจษฎาวิถี1 มีการระบาดของไข้ชิคุนกุนยาโดยมีพาหะมาจากยุงลาย จึงร่วมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคชิคุนกุนยา โดยทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในชุมชนเพื่อลดปัญหาพาหะนำโรคและรักษาบ้านเมืองให้สะอาดน่าอยู่ และในกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง ซึ่งถ้าหาดทุกครัวเรือนให้ความร่วมมือกัน ประเทศไทยก็จะเข้าสู่สังคมปลอดขยะได้ตลอดไป

footer_master

นอกจากนี้ยังมีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคชิคุนกุนยา หรือ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการคล้ายไข้เลือดออก ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงอย่างฉับพลัน มีผื่นแดงขึ้นตามร่างกาย มีอาการปวดข้อ ข้อบวมแดง แต่ไม่ค่อยพบจุดเลือดออกในตาขาว แต่อาการจะไม่รุนแรงเท่าโรคไข้เลือดออก

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ   กันยารัตน์ / ข่าว