อบรมแนวทาง STEM

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย  ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การจัดการเรียนรู้ในแนวทาง STEM   โดยมีนายชิงชัย  บุญประคอง  ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมทั้งมีนางถาวร  เทียนไพบูลย์ศิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย  ในนามคณะกรรมการบริหารงานโครงการโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ   และคณะที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงคณะครูผู้เข้าอบรมเข้าร่วม ซึ่งการศึกษา  เป็นแนวทางในการสร้างชีวิตมนุษย์ให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต  และเป็นประชาชนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศได้ต่อไป 

Read more

บันทึกความร่วมมือจังหวัดสะอาด

ที่ห้องประชุมศาลากลาง    จังหวัดสมุทรสาครได้จัดงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดสมุทรสาครขึ้น  โดยมีนายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วยนายมณฑล  ไกรวัตนุสสรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  นายชุมพล  จันทร์จรัสวัฒนา  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  นายขจร  ศรีชวโนทัย  ท้องถิ่นจังหวัด  และหน่วยงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร   รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้เพื่อปฏิบัติงานร่วมกัน บันทึกข้อตกลงนี้เกิดขึ้นจากตามมติคณะรัฐมนตรี  ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

Read more

ประชุมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ที่ห้องประชุม 201 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมทั้งมีส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับการประชุมในครั้งนี้  ได้มีการรายงานผลการปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ถึง 20 กันยายน 2559  จับกุมได้ทั้งหมดจำนวน 192 คดี

Read more

ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร  และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมทั้งมีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในที่ประชุมได้มีการแจ้งเรื่องแนวทางปฏิบัติทั่วไป  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำความตกลงกับต่างประเทศได้เฉพาะความตกลงที่ไม่มีผลผูกพันกับรัฐบาลหรือก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณา  เพื่อเสนอกระทรวงมหาดไทย  เพื่อดูความเหมาะสม  ส่วนสิ่งที่จะมีผลผูกพันกับรัฐบาลไทยจะต้องจัดทำขึ้นจากส่วนราชการระดับกรมหรือกระทรวงเท่านั้น  นอกจากนี้ยังมีการแจ้งแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2560  เช่น  เรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำ 

Read more

งานเกษียณอายุราชการ “ข้าราชการตำรวจ”

ห้องประชุมภ.จว.สมุทรสาคร  พล.ต.ต.สรศักดิ์ เย็นเปรม รองผบช.ภ.7 เป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครประจำปี 2559 โดยมีพล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พร้อมรองผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร ผกก.หัวหน้าหัวหน้าสถานีและเพื่อนข้าราชการตำรวจสังกัดภ.จว.สมุทรสาคร เข้าร่วม สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านที่ได้ปฎิบัติงานมาเป็นระยะเวลานาน จนกระทั่งครบเกษียณอายุราชการ นับว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่ง มีความมานะ บากบั่นและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ซึ่งสมควรได้รับการยกย่อง และถือเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับข้าราชการตำรวจที่ยังรับราชการอยู่

Read more

มุทิตาจิต แด่ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการปี 2559

ที่ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นายประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เป็นประธานในงานมุทิตาจิต แด่ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการปี 2559 โดยมีนายเกรียงศักดิ์ แสงสว่าง นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ คณะครู อาจารย์ นักเรียน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยเข้าร่วม สำหรับงานมุทิตาจิตที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นไปด้วยความรัก ความผูกพัน และความอาลัยที่มีต่อครู โดยผู้ร่วมงานได้นำดอกไม้มามอบให้กับครูเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ รวมทั้งได้อบรมบ่มเพาะให้ลูกศิษย์ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกทำนองครองธรรม

Read more

คุณช้างจับมือ ส่งสุขผ่านผ้า

หลังจากที่พิธีเปิดงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาครเสร็จสิ้นลง ก็ได้มีอีกหนึ่งกิจกรรมใหม่ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและวันเดียวนั่นก็คือ กิจกรรม “คุณช้างจับมือ” จัดโดยเทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ ชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่ม ปตท. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย โดยให้ผู้มาร่วมงานเทศกาลกินเจ ได้ร่วมกันเย็บช้างตัวนี้สำหรับให้ผู้ป่วยที่กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีปัญหาเรื่องของการเกร็งมือ เป็นอัมพฤกษ์ หรือต้องทำกายภาพมือ โดยใช้ช้างที่ทำนี้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยผู้ป่วยให้มือกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ดีขึ้น สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์คุณช้างจับมือนั้นก็คือ ผ้าลวดลายต่างๆ

Read more

ยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพ

ตามที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลนครสมุทรสาคร ในปีงบประมาณ 2559ไปแล้วนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  เทศบาลฯจึงขอให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพดังกล่าว มาแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลนครสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 3 – 13 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

Read more

บรรยากาศกินเจฝั่งท่าฉลอม – อ.กระทุ่มแบน

  และนี่ก็คือภาพบรรยากาศเทศกาลกินเจฝั่งท่าฉลอมในวันแรก ก็ได้มีร้านจำหน่ายอาหารเจ ทั้งประเภทกับข้าวและขนม มาตั้งอยู่ริมถนนเป็นแนวยาว ร้านอาหารเจฝั่งท่าฉลอมนี้ ก็มีขึ้นชื่ออยู่หลายร้าน ที่ใครมาก็ต้องมาแวะซื้อกลับไป หรือบางคนก็มุ่งหน้าเจาะจงมาซื้อก็มี  อย่างเช่น  กะลอจี๊เจ๊ปุ๋ยเจ้านี้ เมื่อถึงเทศกาลกินเจ จะมีแฟนพันธุ์แท้รอทานได้เฉพาะเทศกาลนี้ ไม่รีรอและไม่พลาดมาซื้อทานอย่างแน่นอน เพราะกะลอจี๊เจ๊ปุ๋ย   กรอบอร่อยคลุกเคล้ากับถั่วลิสงคั่วเองใหม่ๆทุกวันน้ำตาลงาดำ  ร้านเจ๊ปุ๋ยมีภาชนะให้เลือกใส่หลายอย่าง เพราะปีนี้มีการรณรงค์ให้งดใช้โฟม  เจ๊ก็มีทั้งกล่องกระดาษ และแก้วกระดาษ

Read more

ความพร้อมสมุทรสาครเอฟซี รอบ 8 แชมเปี้ยนส์ลีก

หลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ทีมสมุทรสาครเอฟซีได้เปิดบ้านต้อนรับทีมอุบลราชธานีเอฟซี ในการแข่งขันฟุตบอลศึกเอไอเอสลีกภูมิภาค 2016 รอบแชมเปี้ยนส์ลีก นัดที่ 2 สำเภาผยองก็เอาชนะทีมอุบลราชธานีเอฟซีไปได้ 4 ประตูต่อ 0 ผ่านเข้ารอบ 8 ทีม ผลงานเป็นที่น่าพอใจ  โดยในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคมนี้ จะเป็นแมทช์ตัวแปรของสมุทรสาครเอฟซีเลยก็ว่าได้ เพราะจะเจอกับทีมแข็งที่สุดอย่างทีมตราดเอฟซี

Read more

เปิดงานเทศกาลกินเจ-๒๕๕๙

ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  เทศบาลนครสมุทรสาคร  ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานสมุทรสงคราม  จัดงาน “ไหว้เจ้า ๙ ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร  ประจำปี ๒๕๕๙  ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ มหาราชา” ขึ้น  โดยมีนายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดงาน 

Read more

MC Movie Preview

เมื่อช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา  บริษัท มหาชัยเคเบิลดิจิตอล ทีวี จำกัด  โดยคลื่นวิทยุ Mc Radio 95.25 fm  ร่วมกับโรงภาพยนตร์ Major Cineplex สาขาบิ๊กซีมหาชัย  จัดกิจกรรม MC Movie

Read more
Page 518 of 531« First...102030...516517518519520...530...Last »