7 อปท.ลงนามแก้ไขปัญหาผักตบชวา

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-ผักตบ1

สืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำสายหลักและแหล่งน้ำสาธารณะทั้งที่เป็นแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเปิด รวมทั้งพื้นที่เหนือเขื่อนต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 และเพื่อให้นโยบายการแก้ไขปัญหาผักตบชวานั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นายกองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่ นายบุญเชิญ ขำสาคร นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา นายอนันต์ จั่นบางยาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน นายประเทือง กลับบ้านเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว นายเสน่ห์ ทองสิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกไข่ นายนิคม ลิ้มสงวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง นายเศกสรรค์ ฮีสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง และนายสมผล เจียระธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การกำจัดผักตบชวาอย่างบูรณาการ

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้ง 7 นั้น จะดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในเขตแหล่งน้ำในพื้นที่ของตน และร่วมกันกำจัดในเขตพื้นที่คาบเกี่ยว เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำปลอดปัญหาผักตบชวา และจะรายงานผลการดำเนินการให้ที่ประชุมทราบในทุกวันที่ 5 โดยการประชุมนั้นจะมีขึ้น 2 เดือนต่อหนึ่งครั้ง

     

tp-ผักตบ2 tp-ผักตบ3

        เอเซีย/ ภาพ  ธัญลักษณ์ / ข่าว