50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน ปันรัก…สู่โรงเรียนขาดแคลน

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

พี่เมธ จักรยาน1

ที่บริเวณลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์   มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน   ปันรัก…สู่โรงเรียนขาดแคลน” โดยมีนายไพรัตน์ เอื้อชูยศ   รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย  ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร  คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร   ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และ นักเรียนเข้าร่วมพิธี

พี่เมธ จักรยาน2

นายไพรัตน์  เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะครบรอบการก่อตั้ง 50 ปี ในปี พ.ศ. 2560 สภาอุตสาหกรรมฯ จึงได้จัดโครงการ “มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก…สู่โรงเรียนขาดแคลน” โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อมอบรถจักรยานให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีฐานะยากจน  และบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียนได้ยืม เพื่อให้นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้อย่าง สะดวกยิ่งขึ้น  อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส รวมรถจักรยานที่มอบตลอดทั้งโครงการผ่านโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ในปี 2559 – 2560  รวมจำนวน 7,000 คัน

พี่เมธ จักรยาน3

โดยในครั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมโครงการและได้ประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการสภาฯ  หน่วยงานต่างๆในจังหวัด และผู้ที่สนใจให้การสนับสนุนโครงการ  เพื่อบริจาคจักรยานให้กับโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้ร่วมกันบริจาคจักรยานในครั้งนี้จำนวน 101 คัน  และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้บริจาคจำนวน 50 คัน  รวมจักรยานที่มอบให้กับนักเรียนในครั้งนี้จำนวน 151 คัน โดยนายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบจักรยานจำนวน 151 คัน ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อมอบต่อให้กับนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป  ทั้งนักเรียนต่างรู้สึกดีใจ ยิ้มแย้มมีความสุขที่ได้มีจักรยานขี่ไปโรงเรียน
สุเมธ/ภาพ/ข่าว