สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อช่วงเย็นของวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายนที่ผ่านมา  ที่วัดฟุ้งพระชาธรรมาราม  หรือวัดดอนราว  ตำบลโรงเข้  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์  และบำเพ็ญจิตตภาวนา  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม

Read more

อบรมแนวทาง STEM

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย  ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การจัดการเรียนรู้ในแนวทาง STEM   โดยมีนายชิงชัย  บุญประคอง  ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมทั้งมีนางถาวร  เทียนไพบูลย์ศิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย  ในนามคณะกรรมการบริหารงานโครงการโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ   และคณะที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงคณะครูผู้เข้าอบรมเข้าร่วม ซึ่งการศึกษา  เป็นแนวทางในการสร้างชีวิตมนุษย์ให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต  และเป็นประชาชนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศได้ต่อไป 

Read more

บันทึกความร่วมมือจังหวัดสะอาด

ที่ห้องประชุมศาลากลาง    จังหวัดสมุทรสาครได้จัดงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดสมุทรสาครขึ้น  โดยมีนายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วยนายมณฑล  ไกรวัตนุสสรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  นายชุมพล  จันทร์จรัสวัฒนา  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  นายขจร  ศรีชวโนทัย  ท้องถิ่นจังหวัด  และหน่วยงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร   รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้เพื่อปฏิบัติงานร่วมกัน บันทึกข้อตกลงนี้เกิดขึ้นจากตามมติคณะรัฐมนตรี  ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

Read more

ประชุมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ที่ห้องประชุม 201 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมทั้งมีส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับการประชุมในครั้งนี้  ได้มีการรายงานผลการปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ถึง 20 กันยายน 2559  จับกุมได้ทั้งหมดจำนวน 192 คดี

Read more

ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร  และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมทั้งมีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในที่ประชุมได้มีการแจ้งเรื่องแนวทางปฏิบัติทั่วไป  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำความตกลงกับต่างประเทศได้เฉพาะความตกลงที่ไม่มีผลผูกพันกับรัฐบาลหรือก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณา  เพื่อเสนอกระทรวงมหาดไทย  เพื่อดูความเหมาะสม  ส่วนสิ่งที่จะมีผลผูกพันกับรัฐบาลไทยจะต้องจัดทำขึ้นจากส่วนราชการระดับกรมหรือกระทรวงเท่านั้น  นอกจากนี้ยังมีการแจ้งแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2560  เช่น  เรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำ 

Read more

งานเกษียณอายุราชการ “ข้าราชการตำรวจ”

ห้องประชุมภ.จว.สมุทรสาคร  พล.ต.ต.สรศักดิ์ เย็นเปรม รองผบช.ภ.7 เป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครประจำปี 2559 โดยมีพล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พร้อมรองผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร ผกก.หัวหน้าหัวหน้าสถานีและเพื่อนข้าราชการตำรวจสังกัดภ.จว.สมุทรสาคร เข้าร่วม สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านที่ได้ปฎิบัติงานมาเป็นระยะเวลานาน จนกระทั่งครบเกษียณอายุราชการ นับว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่ง มีความมานะ บากบั่นและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ซึ่งสมควรได้รับการยกย่อง และถือเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับข้าราชการตำรวจที่ยังรับราชการอยู่

Read more

มุทิตาจิต แด่ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการปี 2559

ที่ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นายประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เป็นประธานในงานมุทิตาจิต แด่ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการปี 2559 โดยมีนายเกรียงศักดิ์ แสงสว่าง นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ คณะครู อาจารย์ นักเรียน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยเข้าร่วม สำหรับงานมุทิตาจิตที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นไปด้วยความรัก ความผูกพัน และความอาลัยที่มีต่อครู โดยผู้ร่วมงานได้นำดอกไม้มามอบให้กับครูเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ รวมทั้งได้อบรมบ่มเพาะให้ลูกศิษย์ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกทำนองครองธรรม

Read more
Page 19 of 19« First...10...1516171819