สัมมนาพลังงานแสงอาทิตย์

          ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร  ได้จัดสัมมนาโครงการพลังงานสีเขียว เพื่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า   ในหัวข้อเรื่องการสนับสนุนการติดตั้งและใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ให้กับอุตสาหกรรม เนื่องจากที่ผ่านมาแผนพัฒนาระยะกลาง ได้มีการมุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและสนับสนุนพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ๆ เช่น การผลิตเอทานอล  และไบโอดีเซลจากสาหร่าย  การผลิตน้ำมันจากชีวมวลและเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ให้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ และพัฒนาต้นแบบ

Read more
Page 4 of 41234