ไม่พบสารก่อมะเร็งในไข่

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

สารในไข่

ตามที่มูลนิธิบูรณะนิเวศเปิดผลการสุ่มตรวจไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบฟาร์มเปิด 8 จังหวัดปรากฏว่าไข่ไก่ในจังหวัดสมุทรสาคร พบสารปนเปื้อนกลุ่มPOPs  ที่เป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนางสุวรรณี ภิญโญภาวะศุทธิ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าจากการสุ่มตรวจตัวอย่างไข่ของไก่พื้นเมืองในพื้นที่ตำบลบางน้ำจืดและตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ไม่พบความผิดปกติจากสารไดออกซิน ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการปนเปื้อนอยู่ในน้ำ ในอาหาร ในอากาศอยู่แล้ว และตามข้อมูลที่มีไดออกซินจะพบมากที่สุด ในเนื้อปลา อาหารทะเล ส่วนไข่ไก่จะมีไม่เยอะ ซึ่งตามข่าวที่มีกลุ่มวิจัยจากต่างประเทศได้เข้ามาเก็บตัวอย่างในที่พื้นที่ตำบลบางน้ำจืดและตำบลคอกกระบือ นั้นขณะนี้นักวิชาการกลุ่มอื่นออกมาแก้ข่าวแล้วว่าข้อมูลที่ไดไปนั้นไม่เพียงพอและ เป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือทางวิชาการจะนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงไม่ได้ โดยกลุ่มนักวิชาการต่างประเทศกลุ่มนั้นก็ได้มีการยอมรับว่าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้น

สารในไข่1

สารในไข่2

สุเมธ/ภาพ/ข่าว