ไทยนิยม ยั่งยืน

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

ไทยนิยมยั่งยืน

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่มาพบชาวบ้านตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ที่เข้าร่วมประชุมวันคิกออฟประชาคมหมู่บ้านตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ที่ดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ที่จัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 21 กุมภาพันธ์  ซึ่งทุกตำบล จะต้องจัดขึ้น 1 หมู่บ้าน   โดยแต่ละหมู่บ้านจะต้องจัดเวทีขึ้นมา เพื่อสร้างรับรู้ จำนวน 4 ครั้ง และต้องจัดขึ้นภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 20 พฤษภาคม 2561 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน เยี่ยมเยียนรายครัวเรือนและรายบุคคล ค้นหาความต้องการของประชาชนเพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ต่อไป

ในส่วนของอำเภอกระทุ่มแบนก็มีการจัดกิจกรรมนี้เช่นเดียวกัน โดยมีนายนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่พบชาวบ้านตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และที่อำเภอเมืองก็จัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกันที่วัดกลางคลอง

สำหรับโครงการนี้ทางคณะรัฐมนตรี ได้ให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่โดยให้เกิดความสัมฤทธิ์ผล และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน โดยกำหนดกรอบหลักในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีการทำงาน 3 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและสังคม และงานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน และนอกจากนั้นก็จะมีการสร้างการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบบประชาธิปไตย โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน คือ ภาพรวมกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของทีมระดับตำบล ตามหลักในการดำเนินงานนั่นก็คือด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจสังคม และงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

 

ไทยนิยมยั่งยืน2 ไทยนิยมยั่งยืน3 ไทยนิยมยั่งยืน4 ไทยนิยมยั่งยืน5

      เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว