ให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย

AD WEB CCTV

fm - อัคคีภัย1

นายสุภาพ   แซ่เฮ้ง   นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับชุมชนในเขตเทศบาลฯ   พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พระภิกษุสงฆ์ ประชาชน  และนักศึกษาสัญชาติเมียนมาร์ เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งได้ไปจัดกันที่ศาลาวัฒนาพร วัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง

fm - อัคคีภัย2

สำหรับโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชน ได้รับความรู้และความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตามหลักวิชาการ รวมทั้งมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้นภายในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่

fm - อัคคีภัย3

fm - อัคคีภัย4

ทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสมุทรสาคร  เทศบาลนครอ้อมน้อย และโรงพยาบาลสมุทรสาคร  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยสอนวิธีการระงับเพลิงเบื้องต้น เช่น การใช้ถังดับเพลิงที่มีอยู่ตามบ้าน และตามชุมชนที่ทางเทศบาลฯได้นำไปติดตั้งไว้ ว่าควรใช้อย่างไรให้ถูกวิธีและถูกต้อง รวมถึงความปลอดภัยในการใช้แก๊สหุงต้มและการระงับเหตุจากแก๊ส

 

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว