ใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

vk สิ่งแวดล้อม 4

ที่ภัตตาคารนิวรสทิพย์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร  จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยมีนายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดกิจกรรม  พร้อมทั้งมีนายเชิดชัย  จริยะปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร  และหัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

vk สิ่งแวดล้อม 2

vk สิ่งแวดล้อม 1

โดยจังหวัดสมุทรสาคร  นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นลำดับต้นๆของประเทศ  และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญ  ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเท่ากับ 371,776 บาท  ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ  แต่สิ่งที่ตามมาคือ  ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในระดับวิกฤติ  ทั้งปัญหาน้ำเสียและขยะมูลฝอย  ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นการเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเราไว้ได้

vk สิ่งแวดล้อม 3

โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะชี้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การเลือกใช้  และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว