โรงเรียน สค. จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

สค1

 

ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  ดร.ประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  ได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  โดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งการเสพ การค้า และการผลิต และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

สค2

สำหรับกิจกรรมวันยาเสพติดโลก ทางโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยได้จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจรณรงค์เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล รู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งบรรดาเยาวชนในโรงเรียน ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการถูกชักชวนให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ถ้าหากทุกคนเกรงกลัวต่อโทษและภัยจากยาเสพติด ทั้งผู้ผลิตและผู้ขาย ก็จะไม่สามารถมาเป็นภัยต่อสังคมได้อีกต่อไป

สค3

สค4

สค5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว