โรงเรียน สคณ. มอบประกาศนียบัตร

AD WEB CCTVfm - รร.สคณ1

นายสรรเสริญ  ขวัญดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ    เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  ที่จบการศึกษาประจำปี 2559  โดยมีคณะผู้บริหาร  แขกผู้มีเกียรติ คณะครูอาจารย์  และนักเรียนเข้าร่วม

fm - รร.สคณ4

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา     ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมกตัญญูต่อครู  ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จและภูมิใจในสถาบันของตนเอง  และให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิต มีเจตคติที่ดีต่อการดำรงตนในสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

โดยปีการศึกษา 2559นี้  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำเร็จการศึกษาและเข้ารับประกาศนียบัตรจำนวน 519 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 440 คน

fm - รร.สคณ3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว