โชว์ผลงานเด็กเทคนิคสมุทรสาคร

AD WEB CCTV 14-6-60

 

เทคนิคสมุทรสาคร

งานการจัดแสดงและประกวดผลงานวิชาโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีนายสาวิทย์ ญาณภิรัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร คณะครูอาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ มาร่วมชมผลงาน

โครงการที่จัดประกวดในครั้งนี้ จำแนกผลสิ่งประดิษฐ์ จำนวนทั้งสิ้น 176 ผลงาน  งานวิจัย 309งานวิจัย และได้จำแนกออกเป็น 11 ประเภท คือ สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ และสิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นที่น้องๆได้ตั้งใจคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมานับว่ามีความน่าสนใจมาก แหลายชิ้นสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันได้ด้วย

งานนี้นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบ และเพื่อคัดเลือกผลงานเป็นตัวแทนของสถานศึกษาเข้าสู่การประกวดในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

                                                       

เทคนิคสมุทรสาคร2 เทคนิคสมุทรสาคร3 เทคนิคสมุทรสาคร4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว