โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

footer_master

 

นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ เทศบาลนครสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2562  พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น สร้างเสริมสุขภาพกายและใจในการร่วมกันทำประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครสมุทรสาครมีความเข้มแข็ง  และในครั้งนี้ ได้มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ดวงตา โรคเกี่ยวกับตา และการรักษาดวงตา ให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย

footer_master

footer_master

footer_master