โครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่1)

AD WEB CCTV 14-6-60footer_master

 ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรัลเพลสนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่1) โดยมีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด เทศบาล อบต. ผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

footer_master

นายศรัณย์ รักษ์เผ่า ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รวบรวมข้อมูลปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร พบว่ามีการร้องเรียนในเรื่องธุรกิจประเภทจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วเป็นจำนวนมาก โดยเป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพรถยนต์ การขอสินเชื่อ การโอนเล่มทะเบียน การจองและการโอนกรรมสิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวก็ได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน เช่น การรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ และมีองค์ความรู้ให้เพียงพอในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจถึงการกระทำอันได้เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการคุ้มครองผู้บริโภคเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว