โครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธง

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-พบผู้ว่า1

เมื่อเวลา  07.40 น.  ของวันที่ 30 กันยายน ที่โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)  ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมนายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  และหัวหน้าส่วนราชการ  เยี่ยมเยียนโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)  โดยมีนางพรรณี ใจเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)   ครู อาจารย์  นักเรียน และเจ้าอาวาสวัดนางสาว ให้การต้อนรับ

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมนักเรียน  และให้โอวาทแก่นักเรียน  จำนวน 8 ประเด็น  ได้แก่  การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และความสามัคคี  การเดินรอยตามศาสตร์พระราชา  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ปัญหายาเสพติด  สมุทรสาครสะดวกสะอาดสวยงามด้วยมือเราตามนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทาง ประชารัฐ   การส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ และการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

นอกจากนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 20 ทุน  มอบเกียรติบัตรแก่ครู นักเรียนสมุทรสาครรักความเป็นไทย  มอบอุปกรณ์การกีฬา มอบพัดลมจำนวน 5 ชุด มอบหนังสือ ศีล 5 หน้าเสาธง และมอบหมวกกันน็อคให้แก่นักเรียนตามมาตรการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อคอีกด้วย

 

tp-พบผู้ว่า2 tp-พบผู้ว่า3

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว