โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ADS-WEB-NET POST WEB 390

อปพร1

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้นำตัวแทนจากทั้ง 32 ชุมชน และสมาชิก อปพร. ของเทศบาลฯ จำนวน 40 คน  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562 โดยมีนายชิงชัย  บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ  ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรสาคร

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้มีความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วตามหลักวิชาการ อีกทั้งเพื่อเป็นกำลังเสริมในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม– 1 กันยายน 2562 รวมระยะเวลา 5 วัน

อปพร2

อปพร3

อปพร4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว