โครงการฝึกอบรมผู้นำเที่ยว

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร  นางสาวพาขวัญ   เมืองสาคร   รองปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้นำเที่ยว เทศบาลนครสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วย สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพัณณ์กรณ์  อุโฆษบวรชัย   มาเป็นเป็นวิทยากร

ผู้นำ4

สำหรับโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสำนึกและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณการศึกษาพระราชกรณียกิจ ตามโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก้ท้องถิ่นและจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ถ้าหากจังหวัดสมุทรสาครมีงานหรือเทศกาลประเพณีต่างๆ  ผู้เข้าอบรมเหล่านี้ ก็จะสามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆในการเป็นผู้นำเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผู้นำ2

ผู็นำ3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว