โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่จังหวัดสมุทรสาคร

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

ที่ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2562  รุ่นที่ 2 โดยมีคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมการอบรม

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นเนื่องด้วยกรมการขนส่งทางบก ได้เล็งเห็นความจำเป็นและประโยชน์ของการเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฎจราจร มารยาทในการขับรถและการขับรถอย่างปลอดภัย  เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน จึงได้จัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ในสถานศึกษาให้กับนักเรียนที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการออกใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์  และปลูกฝังให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีจิตสำนึกในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง

footer_master

โครงการนี้ ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ถือเป็นรุ่นที่ 2 กำหนดจัดกิจกรรม 2 วัน โดยวันแรกเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร    กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก  กฎหมายว่าด้วยทางหลวง   กฎหมายว่าด้วยรถยนต์  วิธีป้องกันอุบัติเหตุ   มารยาทในการขับ รถ  การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อพบการเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บ  ความรู้เกี่ยวกับการ ดูแลและบำรุงรักษารถเบื้องต้น พร้อมสาธิตการขับขี่ภาคปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทยามาฮ่า    ส่วนวันที่สอง จะกำหนดให้เข้ารับการทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam และทดสอบภาคปฏิบัติ หากผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบก กำหนด จะได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และจะมีการติดตามพฤติกรรมการขับขี่ใน ระยะเวลา 3 เดือนหลังได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ โดยต้องไม่เป็นผู้กระทำหรือ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

กันยารัตน์ / ข่าว  วุฒิภักร / ภาพ