โครงการธรรมะอารมณ์ดี

tp-ดูแลผู้สูงอายุ1

โครงการธรรมะอารมณ์ดี ชีวีแจ่มใส สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ได้จัดขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดคลองตัน โดยได้มีการนิมนต์พระนักเทศน์ระดับแนวหน้าของประเทศมาเทศนาให้ความรู้กับชาวชุมชน ได้แก่ พระครูวาทีพัชรโสภณ หรือพระครูปลัดราชันย์ อริโย พระมหาตุ้ยนุ้ย ฐิตรังสี และพระมหาฐิติชโยภรณ์ วชิรเมธี ที่ได้ขึ้นเทศนาตามแบบฉบับที่สร้างความสนุกให้กับผู้ที่ฟัง ซึ่งนอกจะสนุกแล้วก็ยังได้รับความรู้  หัวข้อที่เทศน์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ โดยเน้นในกลุ่มของผู้สูงวัย  นอกจากกลุ่มผู้สูงอายุที่จะได้รับประโยชน์แล้ว กลุ่มเด็กนักเรียนก็ยังชื่นชอบการฟังเทศน์แบบนี้ด้วย

สำหรับการนำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในชีวิต ด้วยการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ ให้มีสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสม ด้วยความอดทน ความเพียร ความมีสติและรอบคอบ จะทำให้เกิดความสมดุลในการใช้ชีวิต ทำให้สามารถผ่านข้ามอุปสรรคในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  

 

tp-ดูแลผู้สูงอายุ2 tp-ดูแลผู้สูงอายุ3

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว