โครงการค่ายวิทยาศาสตร์

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 28 สิงหาคม ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ขึ้นที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง รู้จักการวิเคราะห์  การระดมความคิด และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ และสร้างสรรค์ พร้อมทั้งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และปลูกจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนและจากนอกห้องเรียนมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และในระดับสูงต่อไป

สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท โรงเรียนวัดอ่างทอง โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ซึ่งการอบรมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม รวม 2 วัน 1 คืน

                                   

footer_master footer_master footer_master footer_master

 เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว