โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

ไอโอดีน1

นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนคร   สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมี อสม.ของเทศบาลนครสมุทรสาครเข้าร่วมโครงการ

สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้มีการให้ความรู้เรื่องสารไอโอดีนและโรคจากการขาดสารไอโอดีน, ฉลากของผลิตภัณฑ์และเกลือไอโอดีน และการใช้ชุดทดสอบตรวจคุณภาพเกลือ จากนั้นเมื่อ อสม.ได้รับความรู้ทั้งหมดแล้ว ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อยังชุมชนต่อไปได้ เนื่องจากโรคขาดสารไอโอดีนนั้น มีผลต่อความพิการทางสติปัญญา พัฒนาการทางสมองและความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กไทยที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต โรคขาดสารไอโอดีน มีผลกระทบต่อประชากรทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 3 ปี หากขาดสารไอโอดีน จะทำให้สมองเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ลดความเฉลียวฉลาด ทำให้เด็กมีปัญหาการเรียนและกระทบต่อการเจริญเติบโต

ไอโอดีน2

ไอโอดีน3

ไอโอดีน4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว