โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

วัดช่องลม1

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สมุทรสาคร คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร และวัดหลังศาลประสิทธิ์  ได้จัดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย พระครูสาครธรรมประสิทธิ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร นางสมพร สุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม หัวหน้าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้จัดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม

วัดช่องลม2

สำหรับโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดขึ้นเนื่องจากพุทธศาสนิกชน ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนโดยศึกษาฝึกฝนปฏิบัติธรรมในรูปแบบของการบริหารจิตเจริญปัญญา เป็นการพัฒนาจิตใจที่ทำให้ผู้ฝึกปฏิบัติก่อให้เกิดความสงบและพบความสุขที่เยือกเย็น มีความเข้าใจมองเห็นคุณค่าของ  พระพุทธศาสนา สามารถนำหลักพุทธธรรม ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข รู้จักรับผิดชอบตนเองและครอบครัวตามหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และสมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดความอบอุ่นมีความสุขร่วมกัน ซึ่งโครงการนี้ก็เพื่อปลูกฝังและสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เกิดความคิดดี ทำดี และปฏิบัติดี เพื่อประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง ฝึกสติ สมาธิ ปัญญา ความอดทนอดกลั้น รู้จักการให้อภัย  เสียสละ มีความผูกพันกับทางวัดและพระพุทธศาสนา รู้จักความสามัคคี การทำงานร่วมกับผู้อื่น

วัดช่องลม4

วัดช่องลม3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว