โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลฯ

AD WEB CCTV

fm - หลักประกัน1

นายสาคร  อิ่มพรรณไชย  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร    เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสมุทรสาคร   โดยในที่ประชุมได้มีการอนุมัติ 4 โครงการที่ทางหน่วยงานต่างๆ รวมถึงชุมชนร้องขอมา เพื่อของบประมาณสนับสนุนไปดำเนินการ

fm - หลักประกัน4

ทั้งนี้ที่ผ่านมาทางคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพได้มีการพิจารณากลั่นกรองโครงการไปแล้ว   และวันนี้คณะกรรมการกองทุนฯ ก็ได้มาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ประกอบด้วย 4 โครงการ คือ โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลเอดส์ , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อย.น้อย ร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ , โครงการป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทย และโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเก้าอี้ขยี้พุง   โดยทางคณะกรรมการฯจะนำทั้ง 4 โครงการเสนอไปยังนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เพื่ออนุมัติงบประมาณต่อไป

fm - หลักประกัน3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว