แถลงข่าวการจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี2562

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒” โดย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายชาตรี ศรีสันต์ หัวหน้าสำนักงานสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ดร.สกล เหลืองไพฑูรย์ เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ดร.ประสบโชค นิ่มเรือง อุปนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

footer_master

ด้านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคมของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ สำหรับในปีนี้ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จะจัดพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีศูนย์กลางการจัดงานที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีการเชิญผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ ทั่วประเทศจะจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ อปท. มีการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในแต่ละพื้นที่ด้วย เช่น การออกหน่วยเคลื่อนที่ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือการจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ

footer_master

อย่างไรก็ตาม การจัดงานในปีนี้ยังพิเศษไปกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะนอกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จะร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร จัดงานยิ่งใหญ่ คือ “งานประเพณี ๑๘ มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๖๒ แล้ว ทางกรมฯยังจัดงาน “สัปดาห์วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒” ด้วย โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๓ วัน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่จุดพักรถ The Station Mahachai ถนนพระราม ๒ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีกิจกรรมมากมายภายในงาน เช่น การจัดเสวนาทางวิชาการ “ความก้าวหน้าของท้องถิ่นไทย อดีต-ปัจจุบัน” การจัดแสดงนิทรรศการความสำคัญของวันท้องถิ่นไทย การแสดงผลงานและภารกิจที่สำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การบริหารการจัดการศึกษาท้องถิ่น การแสดงจากนักเรียนในสังกัด อปท. การจัดกิจกรรมร่วมสนุกกับเกมส์คัดแยกขยะ รวมถึงการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีท้องถิ่น

footer_master

ด้านนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร  โดยกำหนดการที่สำคัญที่สุดก็คือ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. จะมีพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย มีขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติฯ ของ อปท. ทุกแห่งในจังหวัด ของนักเรียนในสังกัด อปท. และของชาวชุมชนท่าฉลอม รวมถึงนิทรรศการของ “สุขาภิบาลท่าฉลอม” และนิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรมที่โดดเด่นของ อปท. ในพื้นที่ และในส่วนของกิจกรรม “ชม ช้อป ชิม” จะมีการออกร้านของท้องถิ่นหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจำหน่ายอาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป และสินค้าจากผู้ประกอบการโรงงานต่างๆ ในราคาประหยัด มีกิจกรรมนั่งเรือชมป่าชายเลน มีบริการรถสามล้อโบราณให้ได้นั่งฟรีและถ่ายภาพ มีบริการนั่งรถรางชมรอบเมืองท่าฉลอม รวมถึงการแสดงการละเล่นว่าวไทยโบราณ การจัดแสดงรถโบราณ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนในพื้นที่ด้วย

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว