แก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของจังหวัดสมุทรสาคร ตามพระราช บัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ซึ่งเรื่องที่ได้มีการพูดถึง คือเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งที่ตอนนี้ยังมีบางจุดที่มีปัญหา อย่างเช่น ป่าชายเลนอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตก ซึ่งอยู่ในท้องที่ตำบลนาโคก กาหลง บางโทรัด บ้านบ่อ บางกระเจ้า บางหญ้าแพรก  มีเนื้อที่ 8,865 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้ได้กลายเป็นทะเลเนื่องจากคลื่นลมและกระแสน้ำที่พัดเข้าหาฝั่งอย่างรุนแรงเป็นเวลานาน ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนถูกทำลาย  มีสภาพป่าเหลืออยู่บ้างเพียงจำนวนน้อยและเป็นหย่อมๆ

สาเหตุที่ทำให้ป่าถูกทำลาย นั่นก็มาจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนที่มีการบุกรุก ทำลาย เพื่อใช้เป็นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการขยายตัวของชุมชนเมือง การถูกกัดเซาะของธรรมชาติ ความเสื่อมโทรมของป่าชายเลน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ายังไม่ดีพอ โดยแนวทางการแก้ปัญหา จะมีการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ ทำแนวป้องกันการกัดเซาะ รวมทั้งการส่งเสริมการอนุรักษ์ โดยการจัดตั้งเป็นกลุ่มอาสาสมัครในการทำงานต่อไป เพื่อให้สภาพป่าไม่ถูกทำลายมากขึ้น

footer_master footer_master footer_master

เอเซีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว