เศรษฐกิจพอเพียง

tp-เศรษฐกิจพอเพียง1

หนึ่งงานที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการอย่างมุ่งมั่น คือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นสิ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงให้โรงเรียนในกลุ่มพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ทุกโรงเรียนได้ดำเนินรอยตาม ซึ่งนั่นนับเป็นงานที่สำคัญที่พระองค์ท่านทรงสืบสานต่อมาจากองค์ในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งทางโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้เริ่มทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาก่อนปี 2550 แต่ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับก่อตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 โดยปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 59 คน โดยจะเป็นนักเรียนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

tp-เศรษฐกิจพอเพียง2

เด็กหญิงบุษกร กลิ่นสนอง ประธานกลุ่มยุวเกษตรกรสุนทรสถิตสามัคคีพัฒนา ได้เล่าให้ฟังว่า การทำงานในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะมีการแบ่งหน้าที่ตามความชอบของนักเรียน ว่าคนไหนสนใจเรื่องใดก็จะให้รับผิดชอบในส่วนๆนั้น ซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่หลายส่วน เช่น โรงเพาะชำบอนสี ไม้ประดับ โรงเพาะเห็ด พืชสวนครัวรั้วกินได้ การเกษตรแบบผสมผสาน ที่มีทั้งการปลูกกล้วย ใบเตย มะนาว ลำไย และไม้ผลอีกหลายอย่าง และยังมีการเลี้ยงไก่ ปลาดุก ซึ่งผลผลิตที่ได้จะนำไปใช้ในกิจการโรงอาหาร หากเหลือก็จะส่งจำหน่ายตามชุมชน ตลาด และผู้ปกครอง เป็นเงินทุนหมุนมาใช้ในกิจการต่อไป

สำหรับงานยุวเกษตรกรของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เคยได้รับรางวัลที่ 2 ระดับประเทศ ในปี2556 และลำดับที่ 3 ระดับประเทศ ในปี2557  และเว้นการเข้าประกวดในปี 2558 ส่วนในปีนี้ทางสมาชิกทุกคนรวมทั้งครูอาจารย์ กำลังช่วยกันทำงานเพื่อรอการประเมินในปี 2559

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว