การสัมมนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์

เรือพนม1

          การสัมมนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ ก้าวที่ผ่านมาสู่อนาคต ได้จัดขึ้นที่ห้องโชติกา โรงแรมเซ็นทรัล เพลส  โดยมีตัวแทนจากหลายภาคส่วน รวมทั้งกองโบราณคดีใต้น้ำ ผู้แทนกรมศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิชาการทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะสื่อมวลชน และผู้แทนจากท้องถิ่นต่างๆ ตลอดจนผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก

          การสัมมนาครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการพบเรือโบราณที่อยู่ในบ่อเลี้ยงกุ้งของนายสุรินทร์ และนางพนม ศรีงามดี ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 เขตตำบลพันท้ายนรสิงห์  อันเป็นที่ลุ่มห่างจากชายฝั่งทะเลปัจจุบันราว 7.5 กิโลเมตร ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 

          ผลจากการขุดศึกษาทางโบราณคดีที่ผ่านมา พบเรือลำนี้จมอยู่ใต้ดินเลนในลักษณะพลิกตะแคง มีกราบเรือสองชั้น ซึ่งมีส่วนที่เหนือดินเผยให้เห็นการเจาะรูและใช้เชือกผูกโยงยึดแผ่นไม้ไว้ด้วยกัน อันเป็นเทคนิคการต่อเรือแบบโบราณโดยเฉพาะแถบชาติอาหรับ อีกทั้งยังพบโบราณวัตถุชิ้นสำคัญคือ เครื่องปั้นดินเผาสมัยทวารวดีของไทย อายุราว 1,000 กว่าปีมาแล้วเหล่านี้ สะท้อนถึงความสำคัญของเรือลำนี้ว่า เป็นหลักฐานการติดต่อข้ามทวีปจากดินแดนตะวันออกกลาง ผ่านอินเดียมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในต้นพุทธศตวรรษที่ 11

          จากความสำคัญของแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ กรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี มีความจำเป็นต้องรักษาหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของชาติไว้ นับตั้งแต่ขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆ เช่น การขุดศึกษาทางโบราณคดี การสืบค้นทางประวัติศาสตร์ การอนุรักษ์เพื่อรักษาโบราณวัตถุ จำพวก ไม้เรือส่วนต่างๆ เชือก ชิ้นส่วนของที่ค้นพบที่ทำจากสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตต่างๆ ตลอดจนการวางแผนในการพัฒนาโบราณสถานแห่งนี้ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชาติ ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินงานตามขั้นตอนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นอกจากการฟังข้อมูลต่างๆในห้องแล้วยังมีการลงพื้นที่จริงเพื่อดูเรือโบราณลำนี้ด้วย ซึ่งการสัมมนาได้จัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 15มิถุนายนและเสร็จสิ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 รวมทั้งสิ้น 3 วัน

เรือพนม2