เยี่ยมเด็กนักเรียน

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางหญ้าแพรก ม.6ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเยี่ยมเยียนเด็กเล็กพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ครูผู้สอนโดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการพร้อมในทุกๆด้าน

footer_master

สำหรับการออกเยี่ยมเยียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางหญ้าแพรก ในครั้งนี้ทางด้านนายเรียน หงส์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก พร้อมคณะได้มีการมอบอาหาร เครื่องดื่ม ให้แก่คณะครู นักเรียน นอกจากนี้ทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ครูผู้สอน ในการเลี้ยงดูอบรมส่งเสริมให้เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการพร้อมในทุกๆด้านประกอบด้วยด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ ด้านสังคมด้านสติปัญญา และด้านความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ซึ่งการจัดการศึกษาต้องมุงหวังให้ผู้เรียนมีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ในทุกๆด้าน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุข โดยทางเทศบาลจะผลักดันขยายโอกาสการศึกษาให้ถึงระดับมัธยมศึกษาต่อไปในอนาคต

footer_master

 

footer_master

สุเมธ/ภาพ/ข่าว