เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

AD WEB NET 20-5-60

 

tp-ยาเสพติด1

เมื่อเวลา 9.00น. ของวันที่  8 มิถุนายน  ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ นายอำเภอบ้านแพ้ว ได้เป็นประธานเปิดโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดยกกระบัตร ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นวาระสำคัญของชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นผลชัดเจน โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

โดยในครั้งนี้ ทางกลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอบ้านแพ้ว ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด และพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางร่างกายและจิตใจให้กับเยาวชนไม่ตกเป็นทาส ของอบายมุกด้วยวิถีแห่งธรรม กิจกรรมครั้งนี้มีทั้งวิทยากรจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจของบ้านแพ้ว มาเป็นวิทยากรที่ให้ทั้งความรู้และสอดแทรกความสนุกในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงปัญหาของยาเสพติด และไม่คิดไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดี

tp-ยาเสพติด3

 

tp-ยาเสพติด2

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว