เฝ้าระวังก่อการร้าย

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

s - เฝ้าระวังก่อการร้าย-01

ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาคร พลตรีวิภูษณะ คล้ายมณี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนการเฝ้าระวังการก่อการร้าย โดยมีผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร, ผู้นำชุมชนและกลุ่มมวลชนต่างๆในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครเข้าร่วม

s - เฝ้าระวังก่อการร้าย-02

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งได้รับทราบสถานการณ์การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะได้เป็นเครือข่ายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสหรือข่าวสารที่สำคัญให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถขยายผลไปสู่บุคคลในครอบครัวและชุมชนในพื้นที่ต่อไป

s - เฝ้าระวังก่อการร้าย-03

s - เฝ้าระวังก่อการร้าย-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว