เปิดให้บริการรับชำระภาษีรถผ่าน Drive Thru for Tax

WEB-02

 

 

tp ภาษี1

 

เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันที่ 22 พฤศจิกายน  นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางเลื่อนล้อ ต่อภาษี หรือว่า Drive Thru for Tax ซึ่งเป็นการต่อภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถ

ซึ่งทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกการให้บริการ      รับชำระภาษีรถประจำปี ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน      (รถเก๋ง),รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ)            และรถจักรยานยนต์ ผ่านบริการเลื่อนล้อต่อภาษี โดยผู้ประสงค์จะชำระภาษีรถประจำปีเพียงขับรถเข้าช่องบริการที่มีสัญลักษณ์  Drive Thru for Tax ณ บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ก็จะสามารถดำเนินการชำระภาษีได้อย่างสะดวก

โดยเปิดให้บริการทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.      ผู้ใช้บริการต้องเตรียมเอกสารที่ต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

  1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ
  2. หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ที่ยังไม่สิ้นอายุ
  3. ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน หรือรถบรรทุกส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป        หรือรถจักรยานยนต์ ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป)
  4. กรณีรถใช้ก๊าชเป็นเชื้อเพลิงต้องมีหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบการติดตั้งก๊าชมาแสดงด้วย หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน ผู้รับบริการเพียงขับรถเข้าช่องบริการเพื่อชำระภาษีและขับผ่านออกไปโดยไม่ต้องลงจากรถ ใช้เวลาไม่เกิน 2 นาทีต่อคัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร   โทร. 034-820896-8

 

 

 

tp ภาษี2 tp ภาษี3 tp ภาษี4

ธราธร ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว